Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/451
Title: การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Authors: มงคลสินธุ์, วณิดา
Keywords: ตัวบ่งชี้ การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Issue Date: 22-Jun-2018
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารงานวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ยกร่างตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมในการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และประเมินความถูกต้องของตัวบ่งชี้โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัยที่เหมาะสมกับการประเมิน ติดตาม กำกับ การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้ใช้บริการ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านนโยบาย 4) ด้านการเงิน 5) ด้านกระบวนการภายใน 2. ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 101.20, df = 44, p = 0.00, RMSEA = 0.055, GFI = 0.96, AGFI = 0.93, Largest Standardized Residual = 0.029) และผลการตรวจสอบตัวบ่งชี้โดยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในด้านความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของสถานศึกษา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่มุ่งเน้น การพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมเมือง ควรจัดทำแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างคุณภาพการบริหารงานวิจัยให้เป็นเอกภาพเดียวกัน กำหนดแนวทาง การวิจัยเป็นแบบบูรณาการที่เน้นชุดโครงการและเครือข่ายวิจัยมากกว่าการบริหารการวิจัย รายโครงการ โดยโจทย์การวิจัยควรมีที่มาจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้กำหนดเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การจัดองค์กรเป็นรูปแบบองค์กรยืดหยุ่น/นวัตกรรมกับรูปแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และผู้สนับสนุนทุนการวิจัย สร้างเจตคติที่ดีต่อการวิจัย ปลูกฝังการบริหารการวิจัยเชิงคุณภาพ พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักวิจัย และการประเมินผลการบริหารงานวิจัยครอบคลุมตามแผนแม่บท ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชบูรณาการการบริหารงานวิจัยตามแผนแม่บทที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ด้านผู้ใช้บริการ ด้านบุคลากร ด้านนโยบาย ด้านการเงิน และด้านกระบวนการภายใน บริหารจัดการงานวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน รวมทั้งประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจัยตามแผนแม่บทเพื่อการสร้างคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/451
Appears in Collections:Faculty of Education

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. บทที่ 1 [1-11] 8 4 61.pdf420.88 kBAdobe PDFView/Open
11. บทที่ 2 [12-84].pdf740.08 kBAdobe PDFView/Open
12. บทที่ 3 [85-98].pdf400.34 kBAdobe PDFView/Open
13. บทที่ 4.1 [99-129].pdf802.58 kBAdobe PDFView/Open
14. บทที่ 4.2 [130-133].pdf277.36 kBAdobe PDFView/Open
15, บทที่ 4.3 [134-152].pdf446.63 kBAdobe PDFView/Open
16, บทที่ 5 [153-162].pdf382.23 kBAdobe PDFView/Open
17. บรรณานุกรม [163-167].pdf393.88 kBAdobe PDFView/Open
18. ภาคผนวก [168].pdf47.65 kBAdobe PDFView/Open
19. ภาคผนวก ก [169-174].pdf299.39 kBAdobe PDFView/Open
20. ภาคผนวก ข [175-180].pdf258.92 kBAdobe PDFView/Open
21, ภาคผนวก ค [181-191].pdf443.99 kBAdobe PDFView/Open
22. ประวัติผู้วิจัย [193].pdf183.38 kBAdobe PDFView/Open
1. ปกภาษาไทย.pdf87.08 kBAdobe PDFView/Open
2. ปกภาษาอังกฤษ.doc.pdf51.41 kBAdobe PDFView/Open
3. ใบรับรองวิทยานิพนธ์.pdf233.3 kBAdobe PDFView/Open
4. บทคัดย่อ [1-2].pdf264.01 kBAdobe PDFView/Open
5. Abstract [3-4].pdf164.23 kBAdobe PDFView/Open
6. กิตติกรรมประกาศ [5].pdf212.05 kBAdobe PDFView/Open
7. สารบัญ [6-8].pdf239.17 kBAdobe PDFView/Open
8. สารบัญตาราง [9-11].pdf216.18 kBAdobe PDFView/Open
9. สารบัญภาพ [12].pdf166.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.