Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/37
Title: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
Authors: เอกมหาชัย, อรวรรณ
Keywords: หลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
Issue Date: 15-Jun-2018
Abstract: อรวรรณ เอกมหาชัย. (2561). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง และ อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 2) ศึกษาระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และ 3) วิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 258 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน เท่ากับ 0.97 และการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา คือ ประชารัฐ ความรับผิดชอบทาง การบริหาร และค่านิยมประชาธิปไตย ตามลำดับ 2. การบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียนอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา คือ กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และ การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผล ตามลำดับ 3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ค่านิยมประชาธิปไตย (X2) และประชารัฐ (X3) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Ŷtot) โดยสามารถร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 53.20 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ Ŷtot = 0.68 + 0.50 (X2) + 0.30 (X3)
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/37
Appears in Collections:Faculty of EducationItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.