Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/171
Title: ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)
Authors: ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
ใช้จำเริญ, วีณา
สำเนียง, เพ็ญพิศ
Keywords: ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
การบริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสมุทรสาคร 2
Issue Date: 29-Mar-2561
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร 2 3) เปรียบเทียบความแตกแตกระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ที่ได้มาจากการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควตา จำนวน 395 ราย โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบทีแบบเป็นอิสระ การวิเคราะห์แบบทีแบบไม่เป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคาดหวังของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. การเปรียบเทียบความแตกแตกระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของสถานที่ใช้บริการ และผู้รับบริการมีความคาดหวังและความพึงพอใจ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/171
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย.pdf510.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.