Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์-
dc.contributor.authorใช้จำเริญ, วีณา-
dc.contributor.authorสำเนียง, เพ็ญพิศ-
dc.date.accessioned2018-12-07T03:30:32Z-
dc.date.available2018-12-07T03:30:32Z-
dc.date.issued2561-03-29-
dc.identifier.urihttps://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/171-
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร 2 3) เปรียบเทียบความแตกแตกระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ที่ได้มาจากการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควตา จำนวน 395 ราย โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบทีแบบเป็นอิสระ การวิเคราะห์แบบทีแบบไม่เป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคาดหวังของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. การเปรียบเทียบความแตกแตกระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของสถานที่ใช้บริการ และผู้รับบริการมีความคาดหวังและความพึงพอใจ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05en_US
dc.subjectความคาดหวังen_US
dc.subjectความพึงพอใจen_US
dc.subjectการบริการen_US
dc.subjectการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคen_US
dc.subjectจังหวัดสมุทรสาคร 2en_US
dc.titleความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)en_US
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย.pdf510.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.