Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 654  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12Efficiency Improvement of an Integrated Giant Freshwater-White Prawn Farming in Thailand Using a Wireless Sensor NetworkCheunta, Weerasak; Chirdchoo, Nitthita; Saelim, Kanittha
2015-03-30การพัฒนาเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไอพีด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Asterisk บนอุปกรณ์เครื่องคอมพวเตอร์ระบบฝังตัวสำหรับใช้ในองค์กรขนาดเล็กเชิดชู, นิฏฐิตา; ชื่นตา, วีระศักดิ์; แซ่ลิ้ม, ขนิษฐา
2015-06-29Analysis of EMU-Sync: A Time Synchronization Protocol for Underwater Mobile Networks,Chridchoo, Nitthita; Phongphanphanee, Chairat; Vonlopvisut, Pollawat; Wuttisittikulkij, Lunchakorn
2016-10-07แนวทางการส่งเสริมความผูกพันในองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมนราทอง, ณัชกมล
2018-06-15การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเอกมหาชัย, อรวรรณ
2018-06-22การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมงคลสินธุ์, วณิดา
2556-07-18แนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม Measures to Integrate Cooperation to Prevent Drug Abuse in the Peripheral Areasอินทน์จันทน์, สุภาณี
2556-07-18การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองโพรงมะเดื่อของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม The Community Network of Water Quality Monitoring in Prong Madua Canal, Tambon Prong Madua Municipality, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom Provinceลิ้มปฐมชัยชาญ, รัชนี; หิรัญโรจน์, รัตนา
2556-07-18การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนศาลาตึก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 The Development of an English Supplementary Reading Book for Mattayomsuksa One Students: The Story of the Salatuek Communityทองสิมา, สัมฤทธิ์
2556-07-18นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Chinese Music Innovation of Bang Luang Community for Cultural Tourismพยอมแย้ม, ชลีรัตน์; สติมั่น, อนิรุทธ์; มั่งคั่ง, วรชิน; ปิ่นแก้ว, ปิยะวรรณ; อิ่มดี, ปิยนาถ; ยังรอด, นงนุช; เชื้อเมืองพาน, นิพล
2556-07-18การศึกษากระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองในการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษา ตำบลสุขภาวะ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี The study of established to be Citizen process in Disaster Management: case study Healthy Thombon; Wangmai Sub-district, Nayaarm district, Chantaburee Provinceบัวเจริญ, หทัยชนก
2556-07-18การศึกษาความเป็นพลเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สู่การจัดการตนเองจันทร์ขำ, วริยา; บัวเจริญ, หทัยชนก; ผู้พิทักษ์กุล, จุฑารัตน์
2556-07-18สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 Competency of Administrators affected on Effectiveness of Schools under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2บุญญาธิ, ดนยพัชร์
2556-07-18การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ The development of Disaster management by community in public policy of Community Healthy Networkingบัวเจริญ, หทัยชนก; จันทร์ขำ, วริยา
2556-07-18การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครปฐม The network development to strengthen communities within the municipality of Nakhon Pathomเภาด้วง, สมใจ; สุวรรณะ, บุษบงค์; เลิศวัฒนพรชัย, พิชามญชุ์; ไพบูลย์วัฒนกิจ, สุทิศา
2556-07-18การแยกสารอะพอร์ฟีนแอลคาลอยด์ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ จากสารสกัดไดคลอโรมีเทนของลำต้นบอระเพ็ด Isolation of aporphine alkaloids exhibiting cardiotonic activity from dichloromethane extract of Tinospora crispa stemsบานไม่รู้โรย, ศศิกานต์; รักดี, สุคนธา; สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์
2556-07-18พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Evolution of Association of South East Asian Nationsสิทธ์ธาดา, อ.ดร.ธดา
2556-07-18พลเมืองอาเซียน ASEAN Citizenสิทธ์ธาดา, อ.ดร.ธดา
2556-07-18การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิ่งเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน Application of Remotely Sensed Data to Analyzed the Spatial Risk of Leptospirosis in Nan Provinceสุนทร, จิตรภณ
2556-07-18การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งออกปลาสวยงามของไทย The development of a decision support system about effective ornamental fishes exportation of Thailandสุขเจริญพงษ์, สมพล; วงศ์อินทร์อยู่, กนกพัชร; ดิฐสถาพรเจริญ, ศานติ