Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 546  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12Efficiency Improvement of an Integrated Giant Freshwater-White Prawn Farming in Thailand Using a Wireless Sensor NetworkCheunta, Weerasak; Chirdchoo, Nitthita; Saelim, Kanittha
2015-03-30การพัฒนาเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไอพีด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Asterisk บนอุปกรณ์เครื่องคอมพวเตอร์ระบบฝังตัวสำหรับใช้ในองค์กรขนาดเล็กเชิดชู, นิฏฐิตา; ชื่นตา, วีระศักดิ์; แซ่ลิ้ม, ขนิษฐา
2015-06-29Analysis of EMU-Sync: A Time Synchronization Protocol for Underwater Mobile Networks,Chridchoo, Nitthita; Phongphanphanee, Chairat; Vonlopvisut, Pollawat; Wuttisittikulkij, Lunchakorn
2016-10-07แนวทางการส่งเสริมความผูกพันในองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมนราทอง, ณัชกมล
2018-06-15การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเอกมหาชัย, อรวรรณ
2018-06-22การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมงคลสินธุ์, วณิดา
2558-03-30ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดนครปฐมบุญจันทร์, สุพัตรา
2558-03-30สภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา; แก้วชื่นชัย, จุฑามาศ
2558-03-30ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐมเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา; ชัยมาลา, พาฝัน
2558-03-30ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา; จิรอมรชัยนนท์, นลินธรณ์
2558-03-30แนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาป่าชุมชน ต. พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีโจมกัน, สนธยา
2558-03-30ขวัญและกำลังใจของบุคลากรด้านสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐมเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา; พรภคกุล, อดิศักดิ์
2558-03-30สมรรถนะด้านการให้บริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา
2558-03-30การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเกรียงศักดิ์ แผนนรินทร์
2558-03-30อสรพิษ: บทพินิจเชิงโครงสร้างแซ่เจี่ย, ธงชัย
2558-03-30ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วยวิธีการสอนแล้วสอบของ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมู่เรียน 55/76 ปีการศึกษา 2556บุญศรีงาม, นุชรี
2558-03-30การศึกษาพฤติกรรมการลอกแบบฝึกหัดและไม่ส่งงานหรือการบ้าน ของนักศึกษา ในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา 2556แก้วเขียว, ไพโรจน์
2558-03-30ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อยทิม, อุษา; สุวรรณศรี, ไตรภพ; อมรสิริพงศ์, วลัยลักษณ์
2558-03-30ลาวเวียงพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี: พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์แซ่อึ๊ง, ปรารถนา
2558-03-30แนวทางการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูไทยPathomchaiwat, Lalana