Browsing by Author ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-09-28การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม The Second Order Confirmatory Factor Analysis for Expectations of Mobile Banking Users (MyMo), Government Savings Bank, NakhonPathom Branchนาถวัฒนกุล, กัณฑามาศ; ถนอมพลกรัง, เกศินี; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2561-03-29ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์; ใช้จำเริญ, วีณา; สำเนียง, เพ็ญพิศ
2560-09-28ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตหนองแขม The Relationship between business environment, relevance the benefits of information technology of accounting in Nongkhaem district SMEsคำเพชร, เดือนเต็ม; สุทธิเกียรติ, สุนา; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2562-07-12ตัวแบบการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างกลุ่มเจนเนอเรชั่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล The Model for Applying the Sufficiency Economy Philosophy of Different Generations in Bangkok and Vicinity Areaฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2560-09-28ทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม Skills and ethics of professional accounting bookkeeper in the view of Accountants in Nhongkhamจันทร์เศษ, อณัญญา; เลิศภิรมย์สุข, สมชาย; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2561-03-29ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์; สินอาภา, ณัฐณิชา; จิรพรไพศาล, พนาวรรณ
2558-03-30ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานโรงเรียนคาทอลิกฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2561-03-29ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของนักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์; ไกรวุฒิสม, เพ็ญพิชชา; TRANG NGO, THI MINH
2561-03-29ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดราชบุรีมาศภากร, นันทนา; คล้ายจันทร์พงษ์, หรรษา; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2556-07-18ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม Problems and Threats affecting Khao Lam business development for promoting Tourism in NakhonPathom provinceตันหยง, พงษ์สันติ์; ศิรินธนาธร, ณัชชา; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2561-03-29พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์; กลอยสวาท, กชกร; อนุกูล, ชลธิชา
2560-09-28พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง Behavior and marketing mix of selective the annual basic healthcare services with private company in the central region areaภู่ดำรงค, พิเชษฐ์; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์; ลักขณานุรักษ์, สมชาย
2560-09-28รูปแบบสุขภาวะในองค์การ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะ และการเป็นสมาชิกที่ดี ของพนักงานในตลาดสี่มุมเมือง The model of organization well-being, good governance and sufficiency economic philosophy to enhance performance and good membership of employees with the mum mueng rungsit market in Thailandฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2560-09-28แนวทางการจัดการความขัดแย้งจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย1 Conflict Management between Academic Staffs in Higher Educationฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2560-09-28แนวทางการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จังหวัดนครปฐม A participatory knowledge management approach for pomelo growers in Changwat Nakhon Pathom1ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์; พงษ์สิทธิกาญจนา, ธงชัย; ตันหยง, พงษ์สันติ์; โตโพธิ์ไทย, นรุตม์; อาภรณ์พิศาล, ชนพงษ์
2562-07-12แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก Guidelines for Development of Work Motivation Affecting Organizational Commitment of Supporting Staff of Western Rajabhat Universitiesลลิตวสุภิญโญ, ศิริกันยา; คล้ายจันทร์พงษ์, หรรษา; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์
2561-03-29แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานประจำสู่งานวิจัยของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพสิษฐ์กุลเวช, ริญญาภัทร์; ฉิมะสังคนันท์, สุวัฒน์; ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์