Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 40 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประอำนวย, ศิริพร; แก้วประดิษฐ์, อารีรัตน์; ไทยโพธิ์ศรี, ปถมาภรณ์
2561-03-29การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft Excel สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รังสิธนิตศักดิ์, ธัญญพัทธ์; ศรีไชยเลิศ, ภานุวัฒน์
2561-03-29การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ สร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน กำแพงแสนวิทยาทองยอดเกรื่อง, เดโชชัย; แก้วประดิษฐ์, อารีรัตน์
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองกรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)เพ็งสอน, นันทิวรรธน์; ศรีไชยเลิศ, ภานุวัฒน์
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปารายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนศรีเครือ, รัตนาวลี; ศรีไชยเลิศ, ภานุวัฒน์
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยามูลกระโทก, ธันยพร; ศรีไชยเลิศ, ภานุวัฒน์
2561-03-29การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำร่วมกับบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปากโลงเกตุประทุม, สุทธิพงษ์; สิมาเลาเต่า, ไพศาล
2561-03-29ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยาพันธุ์แตง, สุริยา
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบ KWL – Plus เรื่อง หลักภาษาไทยน่ารู้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)แขกใจเย็น, จิราภรณ์; ศรีไชยเลิศ, ภานุวัฒน์
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาแซ่เซ็น, สันติ