Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 2006 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การออกแบบและติดตั้งผนังกั้นระหว่างลวดนำความร้อนกับเบ้าหลอมแก้วภายในเตาหลอม Design and Construction a Wall between the Heating Wire and the Crucible inside the Pot Furnaceบุญอินทร์, กิติพันธ์; แย้มชุมพร, พีระพงษ์; พานเทียน, สรายุทธ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29Study on Optical Properties of Lithium Barium Bismuth Phosphate Glasses Doped with Sm3+ ionsChanthima, Natthakridta; Tongdang, Johnny; Reungsri, Suwimon; Kaewkhao, Jakrapong
2561-03-29การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเตี้ยเนตร, เสฏฐวุฒิ; ใจดี, วิมาน
2561-03-29สะเต็มศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้ด้วยรอยยิ้มอภิรักษ์มาศ, อัมรินทร์
2561-03-29สมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เจือด้วยเออร์เบียมออกไซด์ของแก้ว โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตจันทิมา, ณัฐกฤตา; คิ้วสกุลกาญจน์, นุชจรี; ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29สมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วอัลคาไลน์ อะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือไอออนของนีโอดีเมียม Absorption properties of alkali aluminium phosphate glass doped with Nd3+ ionsจันทิมา, ณัฐกฤตา; รังกุพันธุ์, ขวัญชนก; จีนอนงค์, อรไท; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของปุ๋ยแก้วและปุ๋ยทั่วไป ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมทรีจันทิมา, ณัฐกฤตา; คิ้วสกุลกาญจน, นุชจรี; ทาริวงศ, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29องค์ประกอบทางเคมีของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห์จันทิมา, ณัฐกฤตา; ทาริวงศ, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การเปรียบเทียบองค์ประกอบของดินที่ใช้ทำอิฐมอญเสียงเสนาะ, กิตติพงษ์; ศรีเหรา, วีนัส; เขียวเพกา, กาญจนา; ลิสอน, ศิริวรรณ; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การเปรียบเทียบองค์ประกอบของขี้เถ้าแกลบและขี้เถ้าลอยเสียงเสนาะ, กิตติพงษ์; โพคา, ณัฐทิตา; ดอนศรีจันทร์, นาฎอนงค์; แก้วขาว, จักรพงษ์