Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1106
Title: Adolescents: New drug addicts
วัยรุ่น: นักเสพยาเสพติดหน้าใหม่
Authors: Amornsiriphong, Walailuck
Ritdet, Chonnapong
Onsiri, Athaphon
Sambunthiang, Thorfan
Eaumde, Supikar
Phosuphan, Pornuma
Bunuubbathamkul, Niranuch
วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ชนพงศ์ ฤทธิ์เดช
อรรถพล อันศิริ
ทอฝัน สามบุญเที่ยง'
สุพิการ์ เอี่ยมดี
พรอุมา โพธิ์สุพรรณ
ณีรนุช บุญอุปถัมภ์กูล
Keywords: Drug
Heinrich’ s Domino Theory
Adolescents
Issue Date: 9-Jul-2020
Publisher: Nakhon Pathom Rajabhat University
Citation: คม เหล่าบุตรสา. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดของผู้ต้องหาในคดีเสพยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) ในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิซาอาชญาวิทยาและการ บริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต.
จิรวัฒน์ มูลศาสตร์, อินทิรา เรืองสิทธิ์ และรัชนี วีระสุขสวัสดิ์. (2544). รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในนักเรียนมัธยม : กรณีศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข.
ธนพัฒน์ หาพัฒน์. (2539). พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคกลาง สังกัดอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นันทา สู้รักษา. (2546), โครงการการศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสพยาบ้าของ
วัยรุ่น : แนวทางการป้องกันแก้ไข. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).นิรนาท แสงสา. (2543). กระบวนการเข้าสู่การใช้ยาบ้าของนักเรียนวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา พัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒ ประสานมิตร.
ปรีชา วิหคโต. (2543). เทคนิคและเครื่องมือในการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา. นนทบุรี: มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2563). จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522. (2522, 27 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 96 ตอนที่ 63 ฉบับพิเศษ. หน้า 1-46.
วารุณี ภูริสินสิทธิ์. (2531). สาเหตุการติดยาเสพติดในวัยรุ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่, เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย. (2539). บทบาทของครอบครัวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการติดยาเสพติดในเด็กและ เยาวชน. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
สุกัญญา เจียมประชา. (2543). การศึกษรายกรณีกรเสพยาข้า: ปัญหา สาเหตุ และแนวทงในการแก้ไข. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร.
สุธีรา วิสารทพงศ์. (2530). ผลของความเครียดและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผู้ติดยาเสพติด, วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย. คันเมื่อ กุมภาพันธ์ 9, 2563, จาก http://sevice.nso.go.th/nso/nsopublish/servopin/files/drugMayTab.pdf
Amett , J. (1992). Reckless behavior on adolescence: A developmental Perspective. Developmental Review, 12, pp. 339-373.
Heinrich, H. W. (1978). Industrial accident perception. London: McGraw-Hill. Jessie , R. and others. (1991). Beyond adolescence: Problem behavior and young adult development. New York: Cambridge University Press.
Kronblum, W. (1994). Sociology in a changing world (3rd ed.). Forth worth: Harconrt Brace College. Muss, R. E. (1990). Adolescent behavior and society (4th ed.). New York: McGraw Hill.
Patterson, G. R.,Rled,. B. & Dushlon, T. (1992). Antisocial boys: A solely interaction approach. Eugene, OR: Castatla.
Abstract: Adolescents are a valuable human resource in the country and this age is the turning point of life. There may be a wrong step with ignorance. The drug problem is one of the problems that have a severe impact on this group of human resources. The factors leading to the new drug addict are family, friends, personality and belief. Drug addiction was caused by continuous characteristics. It was also logically linked according to Domino Theory. The addiction was caused by the first domino falling. When there were problems in the family, it caused adverse effects on other dominoes. Therefore, prevention of drug use should be prevented by finding ways to prevent family institutions with various methods.
วัยรุ่นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ ซึ่งในวัยนี้เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต อาจเกิดการก้าวผิดไป บ้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหายาเสพติดจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรบุคคลกลุ่มนี้ ปัจจัย สู่การเป็นนักเสพหน้าใหม่ของวัยรุ่น ได้แก่ ครอบครัว การคบเพื่อน บุคสิกภาพ และความเชื่อ การติดยาเสพติดมีลักษณะ ต่อเนื่องกัน เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกัน ตามทฤษฎีโดมิโน ยาเสพติดมีสาเหตุมาจากโดมิโนตัวที่หนึ่งล้ม คือ เกิดปัญหาขึ้นใน ครอบครัว ทำให้เกิผลกระทต่อตัวโตมิโนตัวอื่น ดังนั้น การป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติดจึงควรป้องกันตัวแรก คือ หาทางป้องกันสถาบันครอบครัวด้วยวิธีการต่าง ๆ
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1106
Appears in Collections:Proceedings of the 12th NPRU National Academic Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
วัยรุ่น นักเสพยาเสพติดหน้าใหม่.pdf274.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.