Browsing by Author สิกเสน, สุมาลี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กุณาใจ, กิตติพงษ์; สิกเสน, สุมาลี
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ยาเสพติด ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดแสงจันทร์, ธวัชชัย; สิกเสน, สุมาลี
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับพุ่มประดิษฐ, จิรเวช; สิกเสน, สุมาลี
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโต และการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดทองเถื่อน, นิติรุจน์; สิกเสน, สุมาลี
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์และหลักการออกแบบหน่อยวงคำ, รุ่งโรจน์; สิกเสน, สุมาลี