Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-26 of 26 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-03-30การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแก้วโซดาลาร์มบอเรตที่เติมไอออนของธาตุโคบอลต์ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล; กันโสม, กรรณิการ์; เหรียญทอง, จันทิมา; ชูสูงทรง, ปวีณา; แก้วขาว, จักรพงษ์
2019-07-12การตรวจสอบการเปล่งแสงในช่วงที่ตามองเห็นของแก้ว NaKSiB ที่เจือด้วยไอออนของ Dy3+เชียงตุง, วรรณิดา; ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล
2019-07-12การเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นด้วยแสงของแก้ว BaCaSiB ที่เจือด้วยไอออนของ Sm3+หม้อทิพย์, วนัสนันท์; ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล
2019-07-12การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว SrBaCaB ที่เจือด้วยไออนของ Ho3+พุ่มน้อย, สรัญญา; ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล
2019-07-12ลักษณะการเปล่งแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนบอเรตที่เจือด้วยไอออนของโฮลเมียมนิลนนท์, อัมพร; ศรีสิทธิโภคกุล, ณัฐพล
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยบิสมัทออกไซด์ Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Boro-tellurite Glasses Doped with Bismuth Oxideยะสะกะ, ภัทรวจี; เข็มทอง, จุฑามาศ; ขุนทิพย์, ขนิษฐา; แก้วขาว, จักรพงษ์