Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 33 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์และหลักการออกแบบหน่อยวงคำ, รุ่งโรจน์; สิกเสน, สุมาลี
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยนุชศิริ, กาญจนา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ธรรมดา, กนกวรรณ; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแอล.ที เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หวายสันเทียะ, สุภาพร; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ แอล.ที เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์และกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เปรมปรีดิ์, ฐิติมา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยยึดรูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองดอกมะงั่ว, วาสนา
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หงษ์ทอง, เสาวลักษณ์; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ทองสิมา, สัมฤทธิ์
2559-03-31การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกาฬภักดี, วงศกร; ศรีเอี่ยมสะอาด, เรวดี
2558-03-30ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วยวิธีการสอนแล้วสอบของ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมู่เรียน 55/76 ปีการศึกษา 2556บุญศรีงาม, นุชรี