Browsing by Author สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-03-30การตรวจสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรชุมชนโพรงมะเดื่อ: ชุมเห็ดไทย ต้อยติ่ง ผักกะสัง และหญ้าหมอน้อยสัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์; วัชรเทวินทร์กุล, ญาณิกา
2559-03-31การวิเคราะห์ปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิดฟองของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียงวิชาวงษ์, น้ำอ้อย; สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์
2558-03-30การวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินจากสีย้อมอวดเชือกสิทธิไกร, ศศิมาภรณ์; สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์
2556-07-18การแยกสารอะพอร์ฟีนแอลคาลอยด์ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ จากสารสกัดไดคลอโรมีเทนของลำต้นบอระเพ็ด Isolation of aporphine alkaloids exhibiting cardiotonic activity from dichloromethane extract of Tinospora crispa stemsบานไม่รู้โรย, ศศิกานต์; รักดี, สุคนธา; สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์
2561-03-29ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดน้ำจากผลมะตาดโบอ่องเจริญลาภ, การะเกตุ; อ่อนบัว, สรีวรรณ; สัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์
2019-07-11ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากผลมะตาดด้วยวิธีการดักจับอนุมูลเอบีทีเอสสัณฐิติกวินสกุล, อรุณรัตน์; อุสุพานิชย์, ยุทธชัย