Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/91
Title: การประเมินและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
Authors: ผู้พิทักษ์กุล, จุฑารัตน์
จอกกระจาย, พรทิพย์
Keywords: การรับรู้อาการโรค
การจัดการโรค
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
Issue Date: 29-Mar-2561
Abstract: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะล้มเหลวของอวัยวะสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบ ไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีภาวะ ไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ (Hypoperfusion) เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะล้มเหลวของอวัยวะสำคัญ และเสียชีวิต หากผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดโอกาสเกิดความ รุนแรงของโรคและอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยได้ การป้องกันและการประเมินผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดให้สามารถเข้าถึงการ รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งควรมีการจัดการดูแลให้เกิดเป็น เป็นระบบในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ยอมจะเกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะช็อก ซึ่งจะ มีผลลดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดอวัยวะล้มเหลวในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อทำให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การศึกษาครั้งนี้เพื่อค้นหาสถานการณ์บางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อก่อน เข้ารับบริการสุขภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ใช้ Systemic imflammatory response syndrome (SIRS) เพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้ไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และเข้ารับบริการสุขภาพช้าเกินไป
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/91
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล1.pdf514.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.