Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/659
Title: พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน Health Promoting Behaviors among Elders in Community
Authors: ถนอมสัตย์, กมลภู
ป้อมปราณี, พิทักษ์พงศ์
ขันติธีระกุล, ประพันธ์
นิลภรณ์, ภารณี
ตั้งกิตติวัฒน์, ขนิษฐา
Keywords: พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ชุมชน
Issue Date: 18-Jul-2556
Abstract: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ จำนวนปีที่ศึกษา รายได้ กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ในชุมชนแห่งหนึ่ง จำนวน 119 คน ใช้วิธีสุ่มเลือกแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .87 รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา สถิติทีและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพฤติกรรมการสร้างเสริม สุขภาพด้านการออกกำลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ อยู่ในระดับดี ส่วนความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พฤติกรรมการออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด อยู่ในระดับน้อย สำหรับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริม สุขภาพได้แก่ อายุ (r =- .28, p-value < .05) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพดีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก ผลการศึกษาสะท้อนถึงความจำเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในด้านการออกกำลังกาย และ การจัดการความเครียด กลุ่มอายุมากมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้อยกว่ากลุ่มอายุน้อย จึงควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/659
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190220113734.pdf193.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.