Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorเสียงเสนาะ, กิตติพงษ์-
dc.contributor.authorลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล-
dc.contributor.authorจิ๋วประดิษฐ์กุล, วีระพงศ์-
dc.contributor.authorลิ้มสุวรรณ, พิเชษฐ-
dc.contributor.authorแก้วขาว, จักรพงษ์-
dc.date.accessioned2018-12-12T04:25:11Z-
dc.date.available2018-12-12T04:25:11Z-
dc.date.issued2558-03-30-
dc.identifier.urihttps://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/555-
dc.description.abstractในงานนี้ได้ทำการศึกษาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ์และการกระจายตัวของความเข้มของพลังงานที่ได้จากการกระเจิง แบบคอมป์ตันของรังสีแกมมาจากเป้าอลูมิเนียม โดยใช้รังสีแกมมาพลังงาน 662 keVจาก 137Cs ในการศึกษานี้ใช้ธาตุ อลูมิเนียมเป็นเป้าในการกระเจิง สเปกตรัมของรังสีแกมมากระเจิงที่มุม 30, 45, 60, 75, 90, 105 และ 120 องศา และบันทึก ความเข้มรังสีแกมมาด้วยหัววัดรังสีแบบซิลทิลเลชันโซเดียมไอโอไดด์จากนั้นคำนวณหาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ์และ การกระจายตัวของความเข้มของพลังงานที่ได้จากการกระเจิงแบบคอมป์ตันของรังสีแกมมาจากเป้าอลูมิเนียม เพื่อการ เปรียบเทียบค่าทางทฤษฎีของภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ์ซึ่งถูกคำนวณโดยสมการไคลน์ นิชินา กับค่าทางการทดลอง ผลที่ได้ แสดงให้เห็นว่าค่าทางทฤษฎีและค่าทางการทดลองมีความสอดคล้อง โดยค่าภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมุมกระเจิงและ การกระจายตัวของความเข้มของพลังงานขึ้นอยู่กับขนาดของเป้าที่ใช้ในการกระเจิง ซึ่งถ้าขนาดของเป้าที่ใช้ในการกระเจิง มีขนาดใหญ่ก็ย่อมให้การการกระจายตัวของความเข้มของพลังงานที่มีค่ามากตามไปด้วยen_US
dc.subjectการกระเจิงแบบคอมป์ตันen_US
dc.subjectภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ์en_US
dc.subjectสมการไคลน์ นิชินาen_US
dc.subjectการกระจายตัวของความเข้มของพลังงานen_US
dc.titleภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ์และการกระจายตัวของความเข้มของพลังงานที่ได้จากการกระเจิงแบบ คอมป์ตันของรังสีแกมมาจากเป้าอลูมิเนียมen_US
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ.pdf720.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.