Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/38
Title: การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวหอมนครชัยศรีในจังหวัดนครปฐม
Authors: ป้อมปราณี, พิทักษ์พงศ์
Keywords: ข้าวหอมนครชัยศรี
Issue Date: 29-Mar-2561
Abstract: ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยาการเจริญเติบโตในรอบปี และองค์ความรู้การจัดการระบบการผลิตข้าวหอม นครชัยศรี เพื่อการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ปลูกข้าวไว้ด้วยแนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐม และเพื่อการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคทางเลือกเพื่อ สุขภาพ คุณลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์นี้ คือทรงกอตั้งตรงมีการแตกกอดี แผ่นใบสีเขียวเข้ม ลักษณะรวง จับกันแน่น สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟางสลับแดง จำนวนวันตกกล้าถึงออกดอกร้อยละ 50 ใช้ระยะเวลา 100 – 105 วัน และถึง วันเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลา 135 - 140 วัน ความสูงของลำต้น 153 เซนติเมตร ความยาวรวง 29 เซนติเมตร น้ำหนักรวง 10 กรัม น้ำหนักเมล็ด 3.5 กรัม/100 เมล็ด การจัดการระบบการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรพบว่ามีแนวคิดเชิงวิชาการในมิติการอนุรักษ์ คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมนครชัยศรี มีตลาด ผู้บริโภค และมีหน่วยงานหรือองค์กรหนุนเสริม
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/38
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณ๊.pdf423 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.