Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/280
Title: กระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Authors: เพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา
มาบรรดิษฐ์, จรูญลักษณ์
Keywords: กระบวนปฏิบัติงาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
แนวทางพัฒนาการดำเนินงาน
Issue Date: 31-Mar-2559
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 2) ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และ 3) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เป็นการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมืออ ในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการที่เป็นพนักงาน เทศบาลตำบลหลักห้า และประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 59 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและด้านการพัฒนาองค์การ ส่วนที่ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาเทศบาล 2. ปัญหา อุปสรรค ของกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้านแผนพัฒนาของเทศบาล คือการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนามากเกินไป ด้านคุณภาพการให้บริการ คือขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการวางแผนการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ คือการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการมีน้อยเกินไป ด้านการพัฒนาองค์การ คือไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริม ให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ จัดโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนามากที่สุด จัดตั้งผู้นำชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชนจัดประชุมระหว่างผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มากขึ้นจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/280
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์.pdf593.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.