Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/121
Title: ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป: หนึ่งในกลไกหลักของสหภาพที่เต็มไปด้วยคุณูปการ แห่งความยุติธรรม
Authors: บุญช่วย, สัณหกฤษณ์
Keywords: ศาลยุติธรรมยุโรป
ภูมิภาคนิยม
สหภาพยุโรป
Issue Date: 29-Mar-2561
Abstract: งานวิชาการชิ้นนี้ต้องการนำเสนอความสำเร็จของสหภาพยุโรปต่อการสถาปนาความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับ ภูมิภาคจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณูปการและได้รับการอ้างอิง หรือปรับใช้เปรียบเทียบกับกระบวนการภูมิภาคนิยมใน อาณาบริเวณอื่นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียน งานชิ้นนี้ได้มีการค้นคว้าและทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ กอปรกับอาศัยความรู้และทฤษฎีทางวิชาการบูรณาการผสมผสานกัน อาทิ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึงทฤษฎี ทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นอาทิ ซึ่งพอจะคลี่แก่นขององค์กรที่คอยเป็นหลักในการพิพากษาอรรถคดี ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสมาชิกหรือแม้กระทั่งพลเมืองในสหภาพกับตัวสหภาพเองให้มีความชัดเจน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 ของการ ก่อร่างสร้างประชาคมนี้ขึ้นมาก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการออกแบบระบบการทำงานขององค์กรหลักในระยะแรกนั้น “ศาลยุติธรรม” ถูกสร้างขึ้นก็ถือเป็นหนึ่งในสี่องค์กรหลัก ที่จะคอยค้ำจุนทำให้ประชาคมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตามปฏิญญา Schumann
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/121
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
สัณหกฤษณ์ บุญช่วย.pdf360.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.