Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1092
Title: Korat cats to promote tourism
แมวโคราชส่งเสริมการท่องเที่ยว
Authors: Charoensilpa, Wanlika
Kueaklang, Sitapha
Saggapunt, Poramate
วัลย์ลิกา เจริญศิลป์
สิตาภา เกื้อคลัง
ปรเมษฐ์ สักพันธ์
Keywords: cats
tourism
Issue Date: 9-Jul-2020
Publisher: Nakhon Pathom Rajabhat University
Citation: กลุ่มวิจัยความหลากหลายท างชีวภาพ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ (มปป,ออนไลน์).ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2563 จาก http://breeding.dld.go.th/biodiversity/ กรุงเทพธุรกิจ(ออนไลน์.มปป).ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2563 จาก https://www.bangkokbiznews.com
กรมประชาสัมพันธ์.(2562).ค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2563 จาก https://thainews.prd.go.th/th
ธนากร สุวุฒิกุล (2552)ความพร้อมและศักยภาพขององค์กาบริหารส่วนจังหวัดระนองในการส่งเสสริมการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปริณา ลาปะ (2558).พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย.วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ,4(1),30- 45.
ภากร ยศไกร (2019) สืบคั้นเมื่อ 18 มีนาคม 2563 จาก https://www.facebook.com/Yosakrai-Korat.Cattenบ้านแมวโคราช ตะลอน เจแปน (ออนไลน์,มปป.ค้นเมื่อ 13 มีนาคม จาก https://v taloniapan.c .com
วิเชียร ฝอยพิกุลและคณะ. (2557). ศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นครราชสีมา.สถาบันราชภัฏ นครราชสีมา สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า.(มปป.ออนไลน์).ค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2563 จาก https://swatcatfc.com/ ห้องสมุดมนุษย์. (มปป,ออนไลน์) .ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2563 จาก http:/ibrary.oarit.mutiac th/e-book Museumthailand(ออนไลน์,มปป).ค้นเมื่อ 13 มีนาคม จาก https://www.museumthailand.com/th/museum/Phimai-HistoricaL-Park SMEleader (ออนไลน์ ,ม ปป).ค้นเมื่อ 13 มีน าคม จาก https://www.smeleader.com/ค าเฟ่ แ ม ว -cat-up-cafe
Abstract: This article was to study the characteristics of the Korat cat. Its name Korat cat or Silver Blue, was received by Majesty the King, Phrabat Somdet Phra Boromratchapongchet Mahetsawarasunthon Phra Buddha Loetla Nabhalai (Rama II). Korat cat has short hairs with silver-blue color all whole body until it’s death.Looking at the the Korat cat straight-on,it has heart-shaped head, ears set ,and bright green or amber eyes with a painting long straight tail.In Thailand, cats are introduced to the tourists as cat café in some restuarents, and they are only foreign cat. In comparisons with tourism in Japan, the preservation of japan cats around the country is introduced to promote the tourism, and it can make a great community’s oncome. The importance of bringing Korat cat as the tourist attraction should be development the basic infrastructure, the development of external factor for tourism management, such as sustainable tourism management, raising awareness and understanding on the importance of Korat cat preservation.
บทความวิชาการฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแมวโคราชโดยแมวชนิดนี้มีชื่อท้องถิ่นว่า แมว โคราชหรือแมวสีสวาด (Korat cat , Siver Blue) ชื่อแมวโคราชเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย โดยลักษณะของแมวโคราชจะมีขนสั้น สีสวาด (siver blue) ทั่วทั้งตัวและเป็นสีสวาดตั้งแต่เกิดจนตาย ลักษณะของส่วน หัวเมื่อดูจากด้านหน้าจะเป็นรูปหัวใจ หูตั้งนัน์ตามีสีเขียวสดใสเป็นประกาย หรือสีเหลืองอำพัน มีหางยาวปลายแหลมชี้ตรง การ นำแมวมาดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นยังเป็นเพียงการนำเอาแมวสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบ ของร้านที่บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเมื่อเปรียบเทียบการนำแมวมาดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้มีการอนุรักษ์ แมวตามเกาะต่างๆเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและเป็นการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับชุ่มชนได้เป็นอย่างดี ความสำคัญในการนำแมวโครชมาดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวควรมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การ พัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอกการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การปลูกฝัง จิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการอนุรักษ์แมวโคราช
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1092
Appears in Collections:Proceedings of the 12th NPRU National Academic Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
แมวโคราชส่งเสริมการท่องเที่ยว.pdf348.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.