Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/107
Title: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
Authors: เพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา
โรจนวีรเดช, ศุภจักร
Keywords: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
Issue Date: 29-Mar-2561
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากร และ 2) เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน องค์การ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม จำนวน 268 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตาม สัดส่วนจำแนกตามรายอำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย มีค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากร ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย คุณภาพของผลงาน ความทันเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่ได้ในการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรที่มีเพศ อายุ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา ตำแหน่ง รายได้ ประสบการณ์ในการทำงาน การได้รับการยอมรับ นับถือ ความก้าวหน้าในการทำงาน นโยบายการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/107
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์.pdf393.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.