Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1066
Title: Foundation of Colony in America
ก่อตั้งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา
Authors: Meethong, Dhitiphong
Prangthong, Jeerawan
Dokpom, Titiya
Napaen, Natthaporn
Heednakram, Piyathida
ธิติพงศ์ มีทอง
จีรวรรณ ปรางค์ทอง
ทิติยา ดอกพรม
นัทพร นาแป้น
ปิยธิดา หืดนาคราม
Keywords: United States
colony
England
Issue Date: 9-Jul-2020
Publisher: Nakhon Pathom Rajabhat University
Citation: เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้. (2561). The May (lower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกา. กรุงเทพฯ : ฮิปซี กรุ๊ป.
เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้. (2561). The American Civil War สงครามกลางเมืองอเมริกา. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป.
ทสมล ชนาดิศัย. (2561). อัจฉริยะ 100 หน้า ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์.
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก. (2561). ประวัติศาสตร์อเมริกา ความรู้ฉบับพกพา. กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป.
นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์. (2558). ก้าวย่างสู่สังคมโลก พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของลาตินอเมริกาในยุคอาณานิคม. กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์คบไฟ.
บุญชัย ใจเย็น. (2557). คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบอเมริกา, กรุงเทพฯ : ปราชญ์.
พี่รพงษ์ ฉายยายนต์. (2561). The American Revolution ปฏิวัติอเมริกา. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป.
ลุจลา ฮวบเจริญ. (2557),. ประวัติศาสตร์อเมริกา. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง.
อนันตชัย จินดาวัฒน์. (2556). ประวัติศาสตร์อเมริกา. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป.
Abstract: This academic paper focuses on the importance and development of the founding of the United States of America. Since the stone age or about twenty thousand years ago The land where the Indians lived Until the migration to European communities in the year 700 B.E. with the objective of seeking new lands to support the growing population and the spread of Christianity. Until the matter of commerce and religion Led to usurpation on this land in the year 1664, England fought a war with Dutton To seize all Dutch colonies to become England And France considered enemies of conflict with England The war between England and France has existed for 74 years. The last war between England and France is known as "French and Indian War" until England can beat both France and Spain. The religious turmoil in England caused the congregations, especially the Puritan groups in Skoo Rub to travel to Holland. And moved to America for freedom of religion
บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาความสำคัญและพัฒนาการการก่อตั้งของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ช่วงยุคหินเก่าหรือประมาณ สองหมื่นปีก่อน ดินแดนที่ชาวอินเดียนแดงอาศัยอยู่ จนกระทั้งมีการอพยพเข้ามาตั้งชุมชนของชาวยุโรปในปี ค.ศ. 700 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ จนกระทั่ง เรื่องของการค้าขายและศาสนานี่เอง ได้นำมาสู่การแย่งชิงความเป็นใหญ่บนแผ่นดินแห่งนั้ ในปี ค.ศ. 1664 ยังกฤษทำสงคราม กับดัตช์ เพื่อยืดอาณานิคมดัตช์ทั้งหมดมาเป็นของอังกฤษ และฝรั่งเศสถือเป็นศัตรูที่ขัดผลประโยชน์กับอังกฤษ สงคราม ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสมีมายาวนานถึง 74 ปี สงครามครั้งสุดท้ายระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสมีชื่อเรียกว่า "สงครามฝรั่งเศส และอินเดียนแดง"จนกระทั่งอังกฤษสามารถเอาชนะทั้งฝรั่งศสและสเปนได้ ความวุ่นวายทางศาสนาในอังกฤษทำให้ศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุ่มพิวริต้นในเมืองสกรูบีเดินทางไปฮอลล์แลนด์ และย้ายไปอเมริก าเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1066
Appears in Collections:Proceedings of the 12th NPRU National Academic Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ก่อตั้งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา.pdf140.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.