Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 23 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ดวงจันทร์, ณัฐภาส; ศรีไชยเลิศ, ภานุวัฒน์
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ฟักทอง, กิ่งกาญจน์; ใจดี, วิมาน
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สุขเมือง, สิริรัตน์; จดี, วิมาน ใ
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)ไซพันธ์แก้ว, ณัฐกัณณ์; ไทยโพธิ์ศร, ปถมาภรณ์
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับพุ่มประดิษฐ, จิรเวช; สิกเสน, สุมาลี
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ NHTบูชาพิมพ์, วุฒิชาติ; ใจดี, มนัสนิต
2561-03-29การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคร่วมกันคิด เรื่อง งานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)โสโท, พงษ์สันติ์; ผู้มีจรรย, นพดล
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์และหลักการออกแบบหน่อยวงคำ, รุ่งโรจน์; สิกเสน, สุมาลี
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยนุชศิริ, กาญจนา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยยึดรูปแบบการ เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองดอกมะงั่ว, วาสนา