Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 1813 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมบอเรต The study of physical and optical properties of sodium borate glass systemลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล; หลี่ยมเจริญ, อินทรัฐ; เรืองศรี, สุวิมล
2561-03-29การวัดความหนาของวัสดุโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของรังสี Thickness Measurement by using Gamma Rays Transmission Techniqueลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล; ชีวสุขานนท, วสุ; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses Doped with Eu2O3ยามสุข, เยาวลักษณ์; ยะสะกะ, ภัทรวจี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การออกแบบและติดตั้งผนังกั้นระหว่างลวดนำความร้อนกับเบ้าหลอมแก้วภายในเตาหลอม Design and Construction a Wall between the Heating Wire and the Crucible inside the Pot Furnaceบุญอินทร์, กิติพันธ์; แย้มชุมพร, พีระพงษ์; พานเทียน, สรายุทธ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29Study on Optical Properties of Lithium Barium Bismuth Phosphate Glasses Doped with Sm3+ ionsChanthima, Natthakridta; Tongdang, Johnny; Reungsri, Suwimon; Kaewkhao, Jakrapong
2561-03-29การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเตี้ยเนตร, เสฏฐวุฒิ; ใจดี, วิมาน
2561-03-29สะเต็มศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้ด้วยรอยยิ้มอภิรักษ์มาศ, อัมรินทร์
2561-03-29สมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เจือด้วยเออร์เบียมออกไซด์ของแก้ว โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตจันทิมา, ณัฐกฤตา; คิ้วสกุลกาญจน์, นุชจรี; ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29สมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วอัลคาไลน์ อะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือไอออนของนีโอดีเมียม Absorption properties of alkali aluminium phosphate glass doped with Nd3+ ionsจันทิมา, ณัฐกฤตา; รังกุพันธุ์, ขวัญชนก; จีนอนงค์, อรไท; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของปุ๋ยแก้วและปุ๋ยทั่วไป ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมทรีจันทิมา, ณัฐกฤตา; คิ้วสกุลกาญจน, นุชจรี; ทาริวงศ, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์