Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-15 of 15 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-03-30สมรรถนะด้านการให้บริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา
2560-09-28การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรในเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม The Performance Document of Personnel in Don Yai Hom Municipal District Muang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Provinceเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา
2560-09-28การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ของกระทรวงมหาดไทย: กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม Self-evaluation of the Performance Appraisal of Village Headman on the Criteria and Method of the Ministry of Interior: Case study in Bang Len Amphoe, Nakhon Pathom Provinceเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา
2562-07-12คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม Quality of Work Life of Personnel in Nakhon Pathom Provincial Health Office Amphoe Mueang, Nakhon Pathomเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา
2562-07-12คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม Thai Workers' Characteristics 4.0 According to the View of Entrepreneurs in Nakhon Pathom Provinceเพ่งรุ่งเรืองวงษ์, รุ่งนภา