Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/177
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorวสุริย์, บุญธง-
dc.contributor.authorสอนสนิท, กัญญา-
dc.contributor.authorวัชรเทวินทร์กุล, ญาณิกา-
dc.date.accessioned2018-12-07T04:13:12Z-
dc.date.available2018-12-07T04:13:12Z-
dc.date.issued2559-03-31-
dc.identifier.urihttps://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/177-
dc.description.abstractการศึกษา เรื่อง แนวคิดเชิงระบบของการนำอุจจาระมาผลิตก๊าซชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบการเตรียม วัตถุดิบเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลคน และแนวคิดหรือรูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลคนในบ่อเกรอะ เป็นการศึกษา การนำอุจจาระมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้จากการขับถ่ายของคนที่ได้จากการกินอาหารที่หลากหลายแล้วถ่าย เก็บไว้ในบ่อเกรอะ และแสดงแนวคิดการผลิตก๊าซในบ่อเกรอะ ซึ่งอุจจาระในบ่อเกรอะถือว่าเป็นสิ่งปฏิกูลที่จะต้องถูกกำจัดโดย ดูดและนำไปทิ้ง ซึ่งการกำจัดต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลดังกล่าว ดังนั้นการนำอุจจาระมาใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเป็นทางเลือกที่ดี เพราะสามารถนำอุจาระมาใช้ประโยชน์ได้ โดยตรง และไม่ต้องเสียทรัพยากรในการกำจัด อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานได้อีกด้วย แต่การผลิตก๊าซชีวภาพจากอุจจาระนั้น ต้องปรับค่าอัตราส่วนของไนโตรเจนและคาร์บอนให้มีค่าอยู่ระหว่าง 20-30 และการใช้เชื้อจุลินทรีย์เชื้อ B. subtilis มาช่วยใน การย่อยสารอาหารเป็นก๊าซ ทั้งนี้เพื่อปรับสภาพอุจจาระให้เหมาะสมกับการผลิตก๊าซ เนื่องความแตกต่างของอาหารของคน และสัตว์ รวมถึงระยะเวลาในการหมักที่ทำให้เกิดก๊าซ โดยต้องมีการสร้างระบบการเก็บกาก การกรอง และการเก็บก๊าซที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยen_US
dc.subjectอุจจาระen_US
dc.subjectก๊าซชีวภาพen_US
dc.titleแนวคิดเชิงระบบของการนำอุจจาระมาผลิตก๊าซชีวภาพen_US
Appears in Collections:Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
บุญธง วสุริย.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.