Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 102 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วย Eu2O3 Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasess Doped with Eu2O3ยะสะกะ, ภัทรวจี; สุดโต, ดาราวดี; ฉวีรัตน, สุธาสินี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29อันตรกิริยาย่อยและค่า TVL ของวัสดุโลหะโฟมอลูมิเนียม A 356 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ กำบังรังสีแกมมา The partials Interaction and TVL of Aluminum A356 Metallic Foam Material Applied for Gamma Ray Shielding Materialsไชยภักษา, วุฒิชัย; หงษ์ทอง, วิราภรณ์; ลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ Study on Physical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasses Doped with Samarium Oxideยะสะกะ, ภัทรวจี; สำเนียงหวาน, บัวแก้ว; พะณะงาม, ปวีณ์ธิดา; วอนเพียร, พัฒนวิษณุ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29โครงสร้างและช่องว่างพลังงานของแก้วซิงค์แบเรียมบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วย ดิสโพรเซียมออกไซด์ Structure and Optical Band Gap of Zinc Barium Borotellurite Glasses Doped with Dy2o3ยะสะกะ, ภัทรวจี; วงษ์ดียิ่ง, ชนันญา; ลิ้มกิจเจริญภรณ, พฤฒิพล; สังวาระนที, ณรงค์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ Optical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasses Doped with Dysprosium Oxideยะสะกะ, ภัทรวจี; จันทร์สุภาวงษ, ตะวัน; สมบัต, หทัยกาญ; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การวัดความหนาของวัสดุโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านของรังสี Thickness Measurement by using Gamma Rays Transmission Techniqueลิ้มกิจเจริญภรณ์, พฤฒิพล; ชีวสุขานนท, วสุ; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses Doped with Eu2O3ยามสุข, เยาวลักษณ์; ยะสะกะ, ภัทรวจี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การออกแบบและติดตั้งผนังกั้นระหว่างลวดนำความร้อนกับเบ้าหลอมแก้วภายในเตาหลอม Design and Construction a Wall between the Heating Wire and the Crucible inside the Pot Furnaceบุญอินทร์, กิติพันธ์; แย้มชุมพร, พีระพงษ์; พานเทียน, สรายุทธ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29สมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เจือด้วยเออร์เบียมออกไซด์ของแก้ว โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตจันทิมา, ณัฐกฤตา; คิ้วสกุลกาญจน์, นุชจรี; ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29สมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วอัลคาไลน์ อะลูมิเนียมฟอสเฟตที่เจือไอออนของนีโอดีเมียม Absorption properties of alkali aluminium phosphate glass doped with Nd3+ ionsจันทิมา, ณัฐกฤตา; รังกุพันธุ์, ขวัญชนก; จีนอนงค์, อรไท; แก้วขาว, จักรพงษ์