Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ร่วมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แก้วหาน, อวัตถา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2561-03-29การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เรื่อง ซอฟต์แวร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2แก้วเจริญ, สุปรียา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยนุชศิริ, กาญจนา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยบำรุงเขต, ฑิฆัมภรณ์; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ธรรมดา, กนกวรรณ; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หนูประภา, ยลดา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแอล.ที เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หวายสันเทียะ, สุภาพร; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ แอล.ที เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์และกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เปรมปรีดิ์, ฐิติมา; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)พลอยแสง, ปัทมวรรณ; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์
2559-03-31การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หงษ์ทอง, เสาวลักษณ์; ศิริสุขโภคา, อุบลรัตน์